http://www.varalaaru.com

A Monthly Web Magazine for
South Asian History
 
[176 Issues]
[1745 Articles]
Home About US Temples Facebook
Issue No. 174

இதழ் 174
[ ஜனவரி 2024 ]


இந்த இதழில்..
In this Issue..

திருமடத்துக் குடைவரைகள்
Gajendra Moksham - A Miniature panel from Thiruvalanchuzhi
The dance of Shiva in Thiruvalangadu and karana Vishnukrantam
வலஞ்சுழி வாணர் கோயில் கல்வெட்டுகள் - 2
எலவானசூர்க்கோட்டை மாடக்கோயில் - 2
ஜப்பானியப் பழங்குறுநூறு - 58 (மறந்ததைக் காற்றும் மறைக்காதே!)
ஜப்பானியப் பழங்குறுநூறு - 57 (நிலவென மறைந்தது நீயா?)
ஜப்பானியப் பழங்குறுநூறு - 56 (ஒருமுறை வந்து பாராயோ?)
ஜப்பானியப் பழங்குறுநூறு - 55 (நெஞ்சம் மறப்பதில்லை)
Issue No. 174 > Art & Research
The dance of Shiva in Thiruvalangadu and karana Vishnukrantam
மு. சுப்புலட்சுமி

Author: www.glorioustamils.com; www.attraithingal.com

Saivism, the word derived from its principal deity Shiva hails Him as the omnipresent and omnipotent of all Gods. He mystically reveals Himself in the form of five essential elements of nature in five temples namely, Ekambareswarar temple, Kanchipuram (earth), Jambukeswarar temple, Thiruvanaikka (water), Arunachaleswarar temple, Thiruvannamalai (fire), Kalatheeswarar temple, Kalahasti (air) and Vadaranyeswarar temple, Thiruvalangadu (cosmos). As the ecstatic Lord of Dance, He dances in five divine Dance Halls namely, the Golden Hall (Chidambaram), Silver Hall (Madurai), Copper Hall (Tirunelveli), the Hall of Gems (Thiruvalangadu) and the Hall of Murals (Kutralam).

It is indeed interesting and intriguing to note that all these sacred abodes fall inside Tamilagam (Kalahasti was part of Tamilnadu till States Reorganisation Act, 1956), though Shiva is worshipped across India. Among the temples, Thiruvalangadu gets the unique importance of claiming a place in both the above mentioned categories.

The word ‘Thiruvalangaadu’ is a compound of three words - thiru (prefix for reverence), aal (banyan tree) and kaadu (forest). The present day name of the God- ‘Aranyeswarar’ is a sanskrit translation of the original tamil name, a solid case of continued conscious effort to sanskritize ethnic religious names/beliefs.

Apart from being one of the five most sacred sites as well as one of five important Dance Halls of Shiva, Thiruvalangadu is also the first temple of the Tamil Bhakti movement to provide literary evidence on the Dance of Shiva, as witnessed by His demon devotee Karaikkal Ammaiyar, prior to Appar and Sambandhar.

Tandavam denotes the high spirited masculine form of dance full of vigour, in contrast to Lasyam the gentle feminine dance, full of elegance and grace. He revealed in Thillai (Chidambaram), His blissful euphoric Dance of Ananda Tandavam, from which the Chola sculptors captured in stone the ecstatic pose of Adavallan/ Nataraja, the Cosmic Dancer.

Though the purpose of Shiva’s Thandavam differs in His five divine dance halls, the iconic pose chosen to represent His electrifying performances in four places was that of Ananda Tandavam. But in Thiruvalangaadu, His performance was filled with stormy steps and fierce strides, as per literary clues given by Ammai, in the 4th- 5th centuries CE. Scholars categorise this as Urdhva Tandavam or Kali Tandavam- Urdhva Tandavam as the dancer’s leg is raised upwards towards the skies and Kali Tandavam as it was performed to win Kali in a dance competition and emerge as the unbeatable Dancer.

The main reason, Thiruvalangadu is revered as the victorious destination of Shiva’s unconquerable dance skills is Karaikkal Ammai’s poetry. Consequently, the stunningly distinct iconographic representation of Dancing Shiva in Thiruvalangadu is also undoubtedly due to Ammai’s hymns. The competition between Shiva and Kali and how Shiva emerges victorious with the lift of His leg is subtly mentioned by Ammai (வாதித்து வீசி எடுத்த பாதம் / He throws his leg upwards following an argument or feud) in her Mootha Thiruppathigam.

Additionally, in Arputha Thiruvandhaathi, Karaikkal Ammai asks the Lord to be cautious while performing his aggressive Dance, that can be related with the fierce Urdhva Tandavam-

அடிபேரிற் பாதாளம் பேரும் அடிகள்
முடிபேரின் மாமுகடு பேரும்- கடகம்
மறிந்தாடு கைபேரின் வான்திசைகள் பேரும்
அறிந்தானும் ஆற்றாது அரங்கு
(arputha thiruvandhaathi stanza 77)

• When you bang your feet on the floor the nether world shatters
• When you raise high, your Head smashes the clouds
• When your arms that are adorned with bracelet move, the directions scatter
• The World cannot survive, O Lord, Dance with Care

Further on, Ammai narrates to the reader, specific glimpses of an ongoing high voltage performance, with special emphasis on the matted hair of the Dancer that flows in eight directions (தாழ்சடை எட்டுத் திசையிம் வீசி).

Here, a couple of questions arise.

a. Why Karaikkal Ammai’s verses need special focus in the field of Dance, which considers Shiva as the Supreme Dancer? And, b. How do we know the dance field of Kali - the graveyard became the wandering gentleman’s intensely spirited stage?

By portraying the Dance of Shiva in the graveyard, she was the pioneer saiva saint to have emphasised and vociferously professed in Tamilagam, that Shiva was the Supreme Dancer. This was much before the glorifying titles- ‘koothadavallaan’, ‘adavallaan’ (first time in inscriptions) and ‘nataraja’, He received from Appar, Uthama Chola and Nayakas respectively.

Ammai mentions in three places in her Mootha Thiruppathigam that the stage had always belonged to Kali, the Goddess of Dance and Shiva presently dances in the forest of Thiruvalangadu, where Anangu used to Dance.Urdhvar in (top right) kailasanathar, (left) airavatheswaram, (below right) mathangeswaram

A few centuries later to Ammai, the Pallavas were the first to create Shiva in Urdhva form in the sculptures of Tamil temples. Temples of Kailasanathar, Airavatheswaram and Mathangeswaram in Kanchipuram stand testimony to this. The Sanskrit word ‘Urdhva’ means raising or lifting upwards. Hence, the sculptures of Urdhvar show the lift of the leg towards the sky.

Practically, in order to pose for the Urdhva shot, the artist needs his/her right hand to encircle the fully lifted right leg for balance. Likewise, in Shiva’s Urdhvar sculptures, one of His right hands can be seen around the lifted right leg in abhaya pose. The left leg is either straight in samam as in Airavatheswaram or bent in mandala sthana as in Mathangeswaram, Kanchipuram.

The closest karana to this Urdhva pose is Lalatatilakam. Lalatatilakam involves the leg movement of the vrischika karana, where the leg is bent and turned towards the back and lifted upwards to make a mark on the forehead with the great toe.

But, is this sculptural illustration of Urdhvar as connected with karana lalatathilakam similar to the description of Karaikkal Ammai? Doesn’t seem so.

Ammai’s verses -
மண்டலம் நின்றங் குளாளம்இட்டு வாதித்து வீசி எடுத்தபாதம்
அண்டம் உறநிமிர்ந் தாடும்எங்கள் அப்பன் இடந்திரு ஆலங்காடே
(mootha thiruppathigam stanza 4)
-specifically show ‘veesi edutha paatham’- the throw of the leg as the captivating move that caught her eyes. The next phrase ‘andamura nimirndhaadum’ can also be interpreted as one among the several subsequent actions of the entranced dancer apart from or after the throw of the leg - stretching further upward to reach the skies, as in sculptures of pallava urdhvar. Furthermore, the throw of the leg that enthralled Ammai in the first place has been aptly comprehended by the sculptor in Thiruvalangadu. Thus, the sculpture of Dancing Shiva in Thiruvalangaadu is a perfect representation of Amma’s ‘veesi edutha paatham’, that is thrown upwards. It seems to be a controlled propel and not a leisure lift.Ammai’s adavallaan, thiruvalangadu
Picture Courtesy- DEB’s WORLD

In that case, among the 108 karanas of Shiva that Thandu taught Bharata and his disciples, which one is closest to what Karaikkal Ammaiyar portrays in her hymn, that the sculptors chose as the Thiruvalangadu shot? This would be correlated with the karana sculptures of Sarngapani temple, Kumbakonam.

Descriptions of a few karanas as per Bharata’s verses seem to resemble the move Ammai specifies- ‘veesi edutha paatham andamura nimirndhaadum’, namely-

1. Dandakarecitam (karana 41), where hands and feet are thrown on all sides like a danda/staff and the hands in recita;
2. Talasamsphotitam (karana 69), where the foot is swiftly lifted up and put forward
3. Dandapadam (karana 82), where the leg is stretched like a staff after nupurapadika chari.
4. Vishnukrantham (karana 100), where, a foot is to be stretched forward as kunchitha/ with a bend, and raised towards the sky with recita hands.

The closest among the four would be Dandapadam and Vishnukrantam. But, Nupurapadika chari that involves the gentle twist of the hip, makes Dandapada karana more of a gentle and gracious move, rather than a fierceful throw of the feet, that is the main feature of Shiva’s ‘veesi edutha paatham’.Karana sculptures in sarngapani temple, kumbakonam

Of course, the dance of Shiva that Ammai watched would have had all the twists, twirls and throws that can also be featured in the above mentioned karanas. However, Bharata’s words on Vishnukrantha (karana 100) provides a clearer insight. Ammai states that Shiva stood in mandala position, threw His leg upwards and danced to victory with His leg reaching the skies. In Vishnukrantam too, the stretched leg is further raised towards the sky. The definition of Vishnukrantam in Natya Sastra gives the vision of a completed action, as per the spectator.Trivikrama, mamallapuram and the supreme dancer, thiruvalangadu

Courtesy-
Trivikrama, mamallapuram- George Keith;
Thiruvalangadu, DEB’S WORLD

Hence, it can be said that the Thiruvalangadu sculpture exemplifies karana Vishnukranta. The 100th karana as per the Natya Sastra, Vishnukranta gets its name from Vishnu. It literally translates as the step of Vishnu. Vamana or the dwarf holy man is one of the ten incarnations of Vishnu in Vaishnavite mythology. Upon King Mahabali granting alms to Vamana, the dwarf holy man assumes the form of Trivikrama acquiring Mahabali’s kingdom besides taking control over the three worlds with His three strides.

V. Gopinatha Rao in his ‘Elements of Hindu Iconography’ (Volume 1 part 1) explains - “The image of Trivikrama may be sculptured, it is said, in three different ways, namely, with the left foot raised up to the level of (1) the right knee, or (2) to the navel, or (3) the forehead. These three varieties are obviously intended to represent Trivikrama as striding over the earth, mid-world and the heaven-world respectively”.

This step of Vishnu that symbolises His victory over the three worlds, (specifically the raised foot towards the forehead to conquer the heavens) is called Vishnukranta, adapted as one of the 108 karanas in Bharata’s Tandavalakshana. It is absolutely a surprising co-incidence that two different mythological events connected with two different Gods are illustrated and identified with one similar posture and specifically with similar movements of leg and foot. More astoundingly, both steps have been used to declare triumph, one- of the territory that belonged to King Mahabali and the other- of the dance field that belonged to Goddess Kali.Kali and urdhvar, sarangapani temple, kumbakonam

Noted in sangam literature, the story of Vishnu’s victory precedes the victory of Shiva as per tamil literary evidences. In the 3rd poem of Paripadal (“திணி நிலம் கடந்தக்கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி, நின் அஞ்சிக் கடற் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் அவிழ் தண் தார் அன்னவர் பட, அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ” 3/54-56), poet Kaduvan Ilaveyinanar exclaims the greatness of Thirumal and praises Him as the Lord of not only the Amarar (celestials), but also the Asurar (demons) who feared and jumped into the ocean, while He measured the firm land.

Also in Kalithogai (“ஞாலம் மூன்று அடித்தாய முதல்வற்கு முதுமுறைப் பால் அன்ன மேனியான்”- neithal kali, 124), poet Nallanthuvanar mentions Balaraman as the elder brother of Thirumal, who measured the earth in three steps.

Karana Vishnukranta is not only religiously important with reference to Karaikkal Ammai, but also historically a very significant karana in the tamil dance spectrum. This karana seems to have changed the female centric course of the dance field in Tamilagam to a male centric arena, post sangam and epic eras.

This vigorous throw yields Shiva, the crown of the Best Dancer and Karaikkal Ammai acknowledges it as the winning move, in her verse - ‘vaadhithu veesi eduttha paatham’.

Hence, karana Vishnukranta that symbolised the victory of Vishnu over the three worlds is seen to have been used once again to epitomise the crowning of Shiva as the Supreme Dancer. Ammai’s words on the throw of Shiva’s leg and His victory represent the situation of a community at the crossroads of change, from a Goddess centric worship culture to a male dominated one.

Both acts could mirror the historic changes forced upon a society, deeply rooted with already prevailing traditions and culture. That again calls for an in- deep analysis, in yet another juncture.
       
இப்படைப்பு குறித்த தங்கள் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. கீழுள்ள படிவத்தில் தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ பின்னூட்டமிடலாம். தமிழில் பின்னூட்டமிட ஏதேனும் ஒரு தமிழ்ச் செயலி பின்னணி செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
We welcome your Feedbacks on this Article. Please use the Form below to provide your Feedbacks.
 
தங்கள் பெயர்/ Your Name
மின்னஞ்சல்/ E-Mail
பின்னூட்டம்/ Feedback
வீடியோ தொகுப்பு
Video Channel


நிகழ்வுகள்
Events

சேரர் கோட்டை
செம்மொழி மாநாடு
ஐராவதி
முப்பெரும் விழா

சிறப்பிதழ்கள்
Special Issues

நூறாவது இதழ்
சேரர் கோட்டை
எஸ்.ராஜம்
இராஜேந்திர சோழர்
மா.ரா.அரசு
ஐராவதம் மகாதேவன்
இரா.கலைக்கோவன்
வரலாறு.காம் வாசகர்
இறையருள் ஓவியர்
மகேந்திர பல்லவர்
குடவாயில்
மா.இராசமாணிக்கனார்
காஞ்சி கைலாசநாதர்
தஞ்சை பெரியகோயில்

புகைப்படத் தொகுப்பு
Photo Gallery

தளவானூர்
சேரர் கோட்டை
பத்மநாபபுரம்
கங்கை கொண்ட சோழபுரம்
கழுகுமலை
மா.ரா.அரசு
ஐராவதி
வாழ்வே வரலாறாக..
இராஜசிம்ம பல்லவர்
(C) 2004, varalaaru.com. All articles are copyrighted to respective authors. Unauthorized reproduction of any article, image or audio/video contents published here, without the prior approval of the authors or varalaaru.com are strictly prohibited.